دسترسی
رنگ
قاشق ،لیوان ،چنگال و چاقو0 محصول وجود دارد.