عبعبعب

لععلعل

مازماژخاژخغژ

موجود

1 تومان
سبز

سایر محصولات فرشنده

خازخغزخغژ

موتور

قدرت موتور
گشتاور موتور
سرعت چرخش

بدنه

جنس
نوع رنگ
طول35 سانتی متر
عرض55 سانتی متر
ارتفاع58 سانتی متر
وزن45 گرم