ععععع

ععععع

عععععع

موجود

92 تومان
آبی

سایر محصولات فرشنده

نزدینژنژپ

موتور

قدرت موتور
گشتاور موتور
سرعت چرخش

بدنه

جنس
نوع رنگ
طول949 سانتی متر
عرض949 سانتی متر
ارتفاع949 سانتی متر
وزن949 گرم