ننزژپ

نبنبن

پسپسنین

موجود

1 تومان
سبز

سایر محصولات فرشنده

پزذژنیی

موتور

قدرت موتور
گشتاور موتور
سرعت چرخش

بدنه

جنس
نوع رنگ
طول949 سانتی متر
عرض949 سانتی متر
ارتفاع59 سانتی متر
وزن949 گرم