خغزخغز

مازهلژ

کازخازعا

موجود

3 تومان
سبز

سایر محصولات فرشنده

کارخانه خا

موتور

قدرت موتور
گشتاور موتور
سرعت چرخش

بدنه

جنس
نوع رنگ
طول68 سانتی متر
عرض58 سانتی متر
ارتفاع28 سانتی متر
وزن88 گرم